Werkwijze

Wij gaan als volgt te werk:

Aanmelding

Cliënten of professionele derden (husiartsen, CLB-medewerkers, psychiaters, pediater,...) kunnen steeds via mail of telefonsich contact opnemen voor meer informatie. Na een korte schets van de problematiek worden hulpverleningsmogelijkheden en wachttijden besproken.

Kennismaking

Doel van het kennismakingsgesprek is het inventariseren van de klachten en een antwoord formuleren op de hulpvragen van de cliënt. Verwachtingen worden op elkaar afgestemd en perspectieven worden besproken en geconcretiseerd. Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten.

Onderzoek en advies

Indien onvoldoende duidelijk hoe de klachten begrepen en verklaard kunnen worden kan, met het oog op een goed (behandel)advies, een (aanvullend) onderzoek nodig zijn. Doel van dit onderzoek is de klachten te verhelderen, de problemen te begrijpen en/of de gechikte aanpak te formuleren. Via gesprekken, observaties en vragenlijsten worden de klachten en problemen in kaart gebracht (beschrijvende diagnostiek). Middels psychologisch testonderzoek wordt gezocht naar een beter begrijpen van de oorzaken van klachten en problemen (verklarende diagnostiek). Via een sterke/zwakte analyse van de onderzoeksresultaten worden doelstellingen van en aankopingspunten voor aanpak en eventuele behandeling geformuleerd (behandeldiagnostiek). Na onderzoek volgt een uitvoeringe bespreking van de resultaten en conclusies. De onderzoeksresultaten, conclusies en behandeladviezen resulteren in een verslag ten behoeve van de betrokkene(n). Dit verslag wordt, met instemming van de betrokkene, naar de verwijzer en indien nodig naar professionele derden verzonden. 

Begeleiding

In een orthopedagogische begeleiding ligt het accent op het leren omgaan met... . Cliënten worden ondersteund in het leren gebruiken van hun sterke kanten (compenseren) zodanig dat ze hun specifieke ontwikkelingstaken met zeflvertrouwen kunnen en durven opnemen. Ouders en professionele derden (leerkrachten, opvoeder, etc...) worden ondersteund in de opvoeding van het in zijn of haar ontwikkeling bedreigde kind. Het doel van de begeleiding is het verhogen van het probleeminzicht; het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden en een verbeterde afstemming van de eisen van de omgeving aan de noden van de cliënt. 

Deze doelstellingen kunnen bereikt worden via:

  • overleg met en begeleiding van professionele derden (leerkrachten, etc.,...)
  • ouders en/of gezinsbegeleiding
  • individuele orthopedagogische begeleiding

Tegen de achtergrond van de onderzoeksgegevens en de specifieke hulpvragen van de cliënt worden concrete begeleidingsdoelen en -afspraken gemaakt, inclusief evaluatiemomenten. 

Behandeling

In een psychologische behandeling ligt het accent op het leren zelfstandig aanpakken en oplossen van, dan wel omgaan met problemen. Wij werken volgens de uitgangspunten van de gedragstherapie waarbij de cliënt geleerd worden anders tegen ervaren problemen aan te kijken en met passende gedragspatronen te reageren. Afhankelijk van de diagnose kunnen zowel klassieke als cognitief gedragstherapeutische interventies worden toegepast alsook Acceptance & Commitment Therapy. Hiernaast is EMDR-therapie mogelijk indien geïndiceerd.

De behandeling van cliënten met ontwikkelingsstoornissen bestaat meestal uit verschillende onderdelen:

  • interventies gericht op het verbeteren van probleeminzicht
  • aanleren van vaardigheden
  • interventies gericht op gedragsveranderingen

Om het effect van de behandeling- en de generalisatie van het aangeleerde gedrag- te maximaliseren wordt daar waar kan de context (ouders, partners,...) actief betrokken bij de behandeling. 

Supervisie

Vicky Gielen geeft supervisie voor studenten verbonden aan de permanentie vorming Gedragstherapie voor kinderen en jongeren (KULeuven) en de Integratieve opleiding in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (UAntwerpen). Externe supervisie op aanvraag is mogelijk. Voor meer informatie mogen Vicky Gielen of Katrien Nysen gecontacteerd worden.