Onderzoek & Advies

Indien onvoldoende duidelijk is hoe de klachten begrepen en verklaard kunnen worden kan, met het oog op een goed (behandel)advies, een (aanvullend) onderzoek nodig zijn.

Doel van dit onderzoek is de klachten te verhelderen, de problemen te begrijpen en/of de geschikte aanpak te formuleren.
Via gesprekken, observaties en vragenlijsten worden de klachten en problemen in kaart gebracht (beschrijvende diagnostiek).

Middels psychologisch testonderzoek wordt gezocht naar een beter begrijpen van de oorzaken van klachten en problemen (verklarende diagnostiek).

Via een sterkte/zwakte analyse van de onderzoeksresultaten worden doelstellingen van en aanknopingspunten voor aanpak en eventuele behandeling geformuleerd (behandeldiagnostiek).

Testonderzoeken worden meestal in de ochtend georganiseerd. Soms is een ochtend voldoende, vaak zijn twee dagdelen nodig om tot een goede beeldvorming te komen.

Na onderzoek volgt een uitvoerige bespreking van de resultaten en conclusies. De onderzoeksresultaten, conclusies en behandeladviezen resulteren in een verslag ten behoeve van de betrokkene(n). Dit verslag wordt, met instemming van de betrokkene, naar de verwijzer en indien nodig naar professionele derden verzonden.

 

Webdesign & Hosting: Data-Art