Home

De Psychologie Praktijk, gesticht door Jan Vandormael, is een vrijgevestigde praktijk voor psychologische en orthopedagogische dienstverlening met een afdeling in Bree en Hechtel-Eksel. De praktijk verzorgt diagnostische onderzoeken, orthopedagogische begeleidingen, psychologische behandelingen, psychotherapie en supervisie.

De Psychologie Praktijk is een eerstelijnspraktijk voor kortdurende psychologische zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met milde tot matige psychische klachten (regionale functie).

De Psychologie Praktijk is een tweedelijnspraktijk voor gespecialiseerde psychologische zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autismespectrumstoornissen) en/of angst- en stemmingsstoornissen en stress- en traumagerelateerde klachten (boven regionale functie). 

Visie

Wij richten ons op kinderen, adolescenten en volwassenen met psychische en psychiatrische problematiek vanuit de overtuiging dat goede zorg start met persoonlijke betrokkenheid, zich ontwikkelt in dialoog met de cliënt, wetenschappelijk onderbouwd is en georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met de verwijzer en relevante derden (huisarts, psychiater, CLB, school,...).

Missie

Wij willen tevreden cliënten die zich gehoord voelen en geholpen weten in het leren zelfstandig aanpakken en oplossen van, dan wel omgaan met hun problemen. Daarom kiezen wij voor een kleinschalige, flexibele praktijk die groeit in resultaat, kennis en kunde.